Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova
Căutare
ro en ru
i Membri Contacte r
  • initiative
  • inovatii
  • inventii
Promo
invest in moldova
Viziune
Ce este AOAM?

Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova este o asociație obștească, neguvernamentală, non-profit, ce reunește oameni de afaceri având convingeri comune de dezvoltare a societății prin sprijinirea mediului de afaceri și prin susținerea spiritului antreprenorial pentru o creștere durabilă a economiei naționale, în contextul valorilor și standardelor Uniunii Europene.

Din altă perspectivă, AOAM este un promotor al programelor și proiectelor de dezvoltare orientate către impulsionarea mediului de afaceri, aplicabile atît la nivelul companiilor private, cât și la nivelul economiei naționale.

Totodată, AOAM  este un nucleu de consolidare și promovare a valorilor împărtășite de membrii săi, ce țin de principiile fundamentale ale economiei de piață, libera concurență, guvernare economică transparentă, gestionarea eficientă a sectorului privat și public aplicând principiile procesului decizional eficient în scopul obținerii prosperității naționale.


Care sunt obiectivele AOAM

Obiectivele majore ale AOAM  se focusează pe trei direcţii principale:

• Optimizarea cadrului normativ care vizează mediul de afaceri;
• Promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare și atragerea investițiilor străine;
• Susținerea business-ului mic și mijlociu și construirea unui cadru de afaceri și investițional eficient.

În scopul realizării acestor obiective AOAM  se va focusa asupra următoarelor domenii primordiale:


Promovarea inițiativelor legislative


Cadrul legislativ este sursa principală de stabilire a regulilor de joc în economia națională. În acest context, AOAM  își propune să contribuie la un parteneriat eficient între instituțiile statului și societatea civilă și să devină o tribună de expunere a mediului de afaceri transpunând solicitările membrilor AOAM  și a mediului de afaceri în general în inițiative legislative.

AOAM  va participa activ la expertizarea cadrului legal existent și a celui în proces de elaborare și va prezenta obiecții și propuneri. În parteneriat cu instituțiile statului, AOAM  va participa la comisiile de lucru privind elaborarea de legi, regulamente, instrucțiuni, hotărâri de guvern şi alte acte normative relevante pentru activitatea mediului de afaceri.

Propunerile AOAM  privind crearea și perfecționarea cadrului legislativ vor viza transpunerea principiilor unei economii transparente, menite să optimizeze cadrul legal ce reglementează activitatea mediului de afaceri. În același timp, AOAM  în exercitarea atribuțiilor de inițiativă legislativă va ține cont de directivele Uniunii Europene și experiența legislativă a țărilor membre UE.


Atragerea investițiilor străine ca factor primordial de creștere economică durabilă

Conform statisticilor internaționale, Investițiile Străine Directe (ISD) sunt considerate a fi sursa principală de creștere a PIB pentru țările în curs de dezvoltare, printre care se regăsește și Republica Moldova. Aceste mijloace creează relativ repede locuri de muncă, sporesc baza impozabilă, diversifică structura economiei naționale, aduc tehnologii noi în țară și în final asigură o creștere durabilă a economiei.

AOAM își propune să depună eforturi pentru a stimula investițiile străine în Republica Moldova. În sprijinul acestui obiectiv, AOAM va contribui la crearea unui climat investițional favorabil activității investitorului străin, care sa-i ofere facilități nu mai puțin favorabile decât celui autohton.

Un mediu de afaceri transparent și previzibil încurajează investițiile străine. Ca atare, AOAM va lucra pentru perfecționarea permanentă a cadrului legislativ și îmbunătățirea practicilor de afaceri și va participa activ la formularea politicilor statale în domeniul atragerii investițiilor străine.

De asemenea, AOAM își asumă rolul de promotor al proiectelor investiționale în Republica Moldova și își propune să devină o punte de legătură între întreprinderile autohtone și investitorii străini. Contactele investiționale pot fi stabilite în contextul participării la forumuri investiționale internaționale în cadrul cărora AOAM speră să contribuie la promovarea imaginii și sporirea atractivității investiționale a Republicii Moldova.


Sporirea capacității profesionale ale administratorilor de afaceri


Instruirea și capacitatea profesională a administratorilor de afaceri la fel ca și a personalului tehnic este crucială pentru succesul unei companii și supraviețuirea acesteia într-un mediu concurențial acerb. Dezvoltarea capacității profesionale, la fel ca și familiarizarea și adaptarea la standarde internaționale de gestiune a afacerilor reprezintă o etapă firească de modernizare ce se impune în contextul actual al globalizarea și al întețirii concurenței.

În acest context AOAM  va fi inițiatorul unui set complex de programe de instruire menite să sporească abilitățile profesionale în domenii precum gestiunea afacerii, management resurselor umane, gestiunea financiară a întreprinderii, marketing și promovări de piață, logistică, comunicare etc.. În realizarea acestor programe de instruire vor fi implicate persoane și companii care au demonstrat experiență avansată și renume pe plan internațional în acest domeniu.
Membrii AOAM vor avea prioritate la delegarea personalului său pentru participarea în aceste programe de instruire.


Facilitarea și dezvoltarea mediului de afaceri intern


AOAM consideră că mediul de afaceri se poate dezvolta numai în condițiile unui climat concurențial sănătos și a unei legislații interne adecvate și stimulatoare pentru antreprenori. Astfel, Asociația urmărește adoptarea unor măsuri de încurajare a investitorilor și a antreprenorilor în general, prin eliminarea obstacolelor legislative ce stau în calea manifestării spiritului antreprenorial liber.

În scopul eliminării piedicilor legale și administrative, AOAM  va colecta obiecții și sugestii de la membri și din practica mediului de afaceri, le va sistematiza, va elabora și promova planuri de acțiuni privind optimizarea cadrului legal și de eradicare a practicilor administrative defectuoase.

Totodată, AOAM  va participa la lansarea de proiecte de dezvoltare a ceea ce constituie pentru mediul de afaceri infrastructură, în special dezvoltarea piețelor financiare și de capital, a burselor de valori, a sistemului bancar, a fonduri de pensii private etc.


Promovarea exporturilor

Pentru o piață de desfacere relativ mică, precum Republica Moldova, unica opțiune de dezvoltare eficientă a companiilor autohtone rezidă în accesul liber pe piețele externe. Pe de altă parte, promovarea exporturilor contribuie esențial la echilibrarea balanței de plăți și implicit la stabilizarea macroeconomică în care activează mediul de afaceri.

În acest context, AOAM  va participa activ la elaborarea politicilor statului de promovare a exporturilor, precum și la identificarea avantajelor oferite de participarea Republicii Moldova la diferite zone de comerț liber. Totodată, AOAM va pune la dispoziția membrilor și a mediului de afaceri în general oportunitățile privind accesul pe piețele externe și modalitățile de promovare.
sus 
va aflati aici: Pagina de start  / Viziune
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova
Copyright©2010 AOAM
Toate drepturile rezervate
Noutăţi vid Cine suntem vid Viziune vid Statut vid Evenimente vid Sfaturi pentru Antreprenori vid Grupul de Experți vid Grant AOAM vid Newsletter
DQTeam